Właściwość

 

  

Zgodnie z  treścią art. 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 (Dz. U. 2018, poz. 771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw:

- o egzekucję z nieruchomości

- o wydanie nieruchomości

- o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

- o opróżnienie pomieszczeń w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


    Według art. 10 ust 3 w.w. ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Maciej Łopadczak posiada uprawnienie do prowadzenia egzekucji  na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

  Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach, wiec cały obszar Województwa Śląskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407 z późn. zm.)

 


Właściwość miejscowa Komornika obejmująca miasta oraz następujące gminy znajdujące się w obszarze własciwości Sądu Rejonowego w Pszczynie: